Reinholda "Holde" Zotz, am 17.10.2021 um 08:45 Uhr Bichlbach